Vedtægter - GF-Enghaven

Gå til indhold

Vedtægter

Organisation
§1. Grundejerforeningens navn er ”Grundejerforeningen Enghaven”. Dens hjemsted er Orø.
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser samt at påse, at de medlemmernes ejendomme påhvilende servitutter og øvrige forpligtelser overholdes.

§2. Medlemmer af grundejerforeningen er de til enhver tid værende ejere af de fra ejendommen matr.nr. 2 b, Næsby By, Orø Sogn, udstykkede parceller i henhold til den af landinspektør Erik Pagh i juli 1961 udarbejdede udstykningsplan, og med bestyrelsens tilladelse ejere af enkelte naboejendomme. Medlemskabet er pligtmæssigt i henhold til de parcellerne pålagte tinglyste servitutter. Sælgeren af nævnte ejendom og den til enhver tid værende ejer af dennes stamparcel er ikke medlem.

§3. Medlemmerne er forpligtet til at betale det på foreningens generalforsamling til enhver tid lovligt vedtagne kontingent samt alle bidrag til fælles goder, herunder anlæggelse og vedligeholdelse af veje.
Medlemmer der ejer to eller flere grunde, skal betale fuldt kontingent for hver grund uanset om sammenskødning har fundet sted.
Kontingent til foreningen indbetales hvert halve år efter følgende regler:
Kontingentet for 1. halvår betales den 1. april og for 2. halvår senest den 1. november.
For sent indbetalt kontingent pålægges administrations- og rentegebyr m.v., f.eks. afbrydelse af vandforsyningen, efter regler fastsat af bestyrelsen. Ved ejerskifte hæfter det indtrædende medlem for samtlige de det fratrædende medlem påhvilende forpligtelser over for foreningen. Det fratrædende medlem har pligt til at give bestyrelsen oplysning om det indtrædende medlems navn og adresse, samt om overdragelsesdatoen.

§4. For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne udadtil personligt og solidarisk.
Denne hæftelse kan ikke forandres ved generalforsamlingsbeslutning. Indbyrdes hæfter medlemmerne i forhold til antallet af medlemmernes matrikulerede ejendomme.

§5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinære generalforsamlinger afholdes på Orø én gang om året i august måned. På den ordinære generalforsamling skal foretages:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskaberne til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til vandværket Orø Nord
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

§6. Forslag fra medlemmerne må – for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling – være modtaget af formanden senest den 1. juli. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 varsel ved brev/mail til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, regnskab og indkomne forslag. I midten af juni udsendes reminder om generalforsamling til medlemmerne.

§7. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har forlangt dette under angivelse af forslag til en dagsorden.
Senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget behørig begæring om ekstraordinær generalforsamling, indvarsles medlemmerne om generalforsamlingen med mindst 8 og højst 14 dages varsel.

§8. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlinger. Hvert matrikelnummer har én stemme, dog kun for så vidt alle forfaldne forpligtelser over for foreningen er opfyldt.
Stemme kan afgives i henhold til skriftlig fuldmagt, dog kan ingen enkeltperson repræsentere mere end 2 stemmer.
Ordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt, medens ekstraordinære generalforsamlinger kun er beslutningsdygtige, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret.
Hvis en ekstraordinær generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, påhviler det bestyrelsen, inden 14 dage at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling; denne er da beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede stemmer.
Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog kan lovlige forandringer i og tillæg til nærværende vedtægter kun ske, når medlemmerne i indkaldelsen til generalforsamlingen udtrykkelig er gjort opmærksom på, at der vil blive fremsat forslag til vedtægtsændringer, og når 2/3 af de repræsenterede stemmer derfor. Over det på en generalforsamling passerede føres et referat, der underskrives af referenten og dirigenten.

§9. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at på lige årstal vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem og på ulige årstal grundejerforeningskasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.  Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem af foreningen er pligtig til at modtage valg. Valgbar er enhver, som har skøde på én eller flere parceller. Hvis en parcel er tilskødet flere, er kun én af disse valgbar. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen i forening kræver det. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv – eventuelt ved en forretningsorden – nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§10. Bestyrelsen kan forpligte foreningen i alle dens anliggender. Foreningen tegnes af formanden i forening med eet bestyrelsesmedlem. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller værdipapirer samt udstedelse af gældsbeviser tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
På foreningens konti kan der disponeres af kassereren. Formanden har ”Kontokig”.

               


§11. Den på generalforsamlingen valgte revisor foretager kritisk revision af regnskaberne. Ud over den årlige revision foretager revisoren en årlig uanmeldt revision.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§12. Erhvervsmæssig teltslagning og opstilling af boder, kiosker, reklameskilte o.l. må ikke finde sted, ligesom parcellerne ikke må benyttes til erhvervsvirksomhed, oplagsplads eller lignende.

§13. Medlemmerne har pligt til at overholde det af bestyrelsen udarbejdede og til enhver tid gældende ordensreglement.

§14. Der må ikke på parcellerne opføres tilbygninger, plankeværker el. lign., der ved form, farve eller størrelse er til gene for de omboende eller må anses for skæmmende for området som helhed.

§15. Foreningen kan kun opløses, når de af foreningen optagne lån er indfriet og mod stiftelse af en ny grundejerforening, der i sine vedtægter respekterer de på parcellerne tinglyste servitutter vedrørende grundejerforening. Den opløste generalforsamlings dagsorden skal omfatte punkter om opløsning, disposition af foreningens midler samt stiftelse af en ny grundejerforening.
Endvidere er procedurereglerne de samme som de, der gælder for ekstraordinære generalforsamlinger og vedtægtsændringer.
Denne paragraf kan ikke ændres ved generalforsamlingsbeslutning.

§16. Vandforsyningen til grundejerforeningen sker fra Orøgård vandværk. Grundejerforeningsmedlemmerne betaler en fast halvårlig afgift til drift, vedligeholdelse og henlæggelser til større vedligeholdelser m.v. af fordelingsnettet. Denne afgift skal – i lighed med foreningskontingentet – vedtages på den årlige grundejerforeningsgeneralforsamling. Grundejerforeningens medlemmer betaler derudover den af Orøgård vandværk fastsatte vandafgift for vandforbruget. Der føres selvstændigt regnskab for driften af fordelingsnettet.

Nærværende vedtægter er på den stiftende generalforsamling den 13. november 1963 vedtaget for grundejerforeningen ”Enghaven”. Vedtægterne ændret senest ved generalforsamlingen den 6. august 2022.
Tilbage til indhold