2022 - GF-Enghaven

Gå til indhold

2022

Fotos > Generalforsamling
Generalforsamling d. 6. august 2022 i forsamlingshuset.

Formanden bød velkommen til de 21 stemmeberettigede medlemmer.

Punkt 1. Valg af dirigent – Henrik Persson blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen gyldig.

Punkt 2. Formandens beretning:
Året i år er foreningens 60 års jubilæum, desværre var der kun 31 tilmeldte til jubilæumsfesten, hvorfor den blev udskudt til forhåbentlig i stedet at kunne finde sted i 2023 – bestyrelsen kunne godt tænke sig, at nogle melder sig et festudvalg. Måske datoen i dag ikke er passende pga. afslutning på skolernes sommerferie, hvorfor bestyrelsen overvejer at flytte generalforsamling og alternativ jubilæumsfest i 2023 til en dato senere på året. Som erstatning for jubilæumsfesten havde vi egentlig påtænkt, at der kunne afholdes picnic på engen, men vejret er desværre ikke rigtig dertil.
Der er opsat nye skilte i foreningen, og vi henstiller derfor fortsat til at alle overholder fartbegrænsningen.  Vejene behandles fortsat med harpiks for at undgå at det støver.
Vandværksgrunden har vi forsøgt at købe af Gitte Nymann, men hun er fortsat ikke villig til at sælge. Foreningen har dog fortsat brugsret af grunden.
Hjertestarteren på vandværket bliver flyttet til forsiden, og der opstilles skiltning herom.
Molefonden deles 60:96 mellem Orøgaard og Enghaven. Der er i årets løb lagt sten omkring molen. Vi har fri adgang til molen, og bådejere kan lægge båd i vandet fra molen.
Sammenlægning af vores vandværker er stort set færdig, og der er et godt samarbejde de to foreninger imellem. Der er lavet ringforbinding mellem Salvig og Næsby vandværker, og vi bliver i nærmeste fremtid også ringforbundet med Næsby vandværk. så vi nu har en sikkerhed for levering af vand, hvis der skulle være problemer et sted. Sammenlægningen af vores to vandværker er et kæmpe aktiv, og givet er det, at det på den lange bane er den billigste løsning for forbrugerne at vi kun har et vandværk.
Fællesarbejdet gik godt, desværre blev det regnvejr så vi bl.a. ikke nåede at få malet vej sten. Men det var hyggeligt at mødes og slutte af med fællesspisning.
Beskæring af bevoksningen langs vejene skal foretages af grundejerne. ”Frit rums” profil er fremsendt til alle – der skal være 1 meter rabat og plads til at redningskøretøjer og lastbiler uhindret kan komme rundt på vores veje. Planen er, at bestyrelsen snarest vil besigtige, om der er steder, der skal beskæres, og give de pågældende grundejere besked, såfremt beskæring er påkrævet, og er beskæring ikke sket inden en bestemt dato, vil foreningen iværksætte, at det sker for det enkelte medlems regning.
Skraldebøtter skal stilles på egen parcel, ikke på foreningens rabatter. Der opfordres til at man sætter navn på skraldebøtterne så evt. lejere ved hvor de skal lægge affald. Hunde skal holdes i snor – på fællesarealet kan de løbe frit, men der skal tages hensyn til andre borgere, der færdes på arealet.
Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for samarbejdet i årets løb.
Formanden har, efter 40 år som formand, besluttet at stoppe sin gerning og giver gerne stafetten videre til en ny formand. Ove gennemgik de væsentligste ting, som er sket i foreningen igennem hans ”regeringsperiode”, og har igennem tiderne haft et rigtig godt samarbejder med de eksisterende bestyrelsesmedlemmer og med nogle gode medlemmer.
Gert Ibsen takkede for en god fyldestgørende beretning. Gert oplyste, at det af hensyn til blomster på engen er vigtigt at det afklippede græs bør fjernes.
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

Punkt 3A. Grundejerforening og vejfond regnskab – Henrik gennemgik kort regnskabet. Bl.a. molefonden som tilskrives kr. 4.800,- årligt – det rækker ikke til de ting der gøres. Balance – molefonden skylder foreningen godt kr. 18.000,-, hvilket bl.a. skyldes investering i badeflåde og ekstra bro, og det vil tage mange år, inden disse er betalt med det nuværende kontingent.
Desuden bør molefonden være en fælles fond de 2 foreninger imellem, men det vil bestyrelsen drøfte med Orøgaards bestyrelse.
Vedligeholdelse af veje og arealer, den største udgift her er til de nye skilte, men indeholder også bl.a. også klipning af rabatter mm.
For vejfondens vedkommende har vi i år haft udgift på godt kr. 33.000,- som bl.a. er støvbinding og et ekstra lag materiale på de sorte vej. Der bør tilføres yderligere kapital til vejfonden, bl.a. med henblik på opsparing til ny asfalt, som sagtens kan løbe op i kr. 500.000,-
Spørgsmål fra Søren Kristiansen: Hvorfor tager vi ikke bare underskuddet i molefonden fra foreningens formue.
Svar: Det kan vi godt, men det vil udhule foreningens formue.
Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
Punkt 3B. Vandværks regnskabet blev gennemgået af Michael Bonde Kristensen. Opkrævning for vand er det seneste år sket fra Orøgaard Vandværk. Der vil blive en generalforsamling i løbet af efteråret, hvor der bl.a. skal godkendes nye love og regler. Dermed er det i dag sidste gang, at der afholdes regnskabsaflæggelse for vores vandværk, alt er nu lukket ned, og dermed eksisterer Enghaven Vandværk teknisk set ikke længere.
Michael gennemgik både regnskabet for Enghavens Vandværk og Orøgaards Vandværk, og fremviste et par slides omkring budget for 2023, takster for 2023 og investeringsplan for perioden 2022-2025.
Vores indskud i Orøgaard vandværk har været ca. kr. 430.000,-, og reelt ca. kr. 8.000,- for lidt i forhold til hvad vi skulle have betalt, men den resterende del er eftergivet os af Orøgaard.
Regnskabet i Orøgaard vandværk blev gennemgået.
Investeringsplan for perioden 2022-2025 omhandlende bl.a. ringforbinding med Næsby Vandværk (90tkr), renovering af boring (270tkr), nye elektroniske målere(240tkr), køb af jord omkring vandværket(100tkr). Med andre ord er der en plan for kr. 700.000,- af vandværkets formue på kr. 950.000,-
Henrik Madsen: Der bør være et krav til de omkringboende til vandværket, at de ikke benytter nogen former for pesticider.
Michael Bonde Kristensen opfordrede til at alle deltager i Orøgaard Vandværks generalforsamling. Se i øvrigt deres hjemmeside på adressen www.oroegaard.dk
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget

Punkt 4. Fastlæggelse af kontingent – bestyrelsen foreslår en forhøjelse af det årlige kontingent med kr. 200,-, således at vi kan henlægge yderligere kr. 10.000,- til vejfonden.
18 stemmer for, 2 stemte hverken for eller imod – dermed besluttedes kontingentstigningen.

Punkt 5. Indkomne forslag – ændring af §3 og §9 blev enstemmigt vedtaget.
Søren Kristiansen nævnte, at han havde stillet et forslag om ny skiltning ved indkørslen til Enghaven, så besøgende vidste, at Enghaven i realiteten er en blind vej. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

Punkt 6A. Grundejerforeningsformand Ove Sørensen ønskede som nævnt ikke at fortsætte, og bestyrelsen forslag om, at Michael Bonde Kristensen skal overtage denne post, blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 6B. Bestyrelsesmedlem Jens Bjørnlund Sørensen – blev genvalgt.

Punkt 6C. Bestyrelsessuppleanter Tove Larsen & Mark Bennet – blev genvalgt.

Punkt 7. 2 Bestyrelsesmedlemmer til Vandværket ”Orø Nord”. Bestyrelsen foreslår Mark Bennet og Michael Bonde Kristensen – enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Punkt 8A. Revisor Henning Deurell ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Søren Kristiansen.

Punkt 8B. Revisorsuppleant Benjamin Rasmussen blev valgt

Punkt 9. Eventuelt: Der er kommet henvendelse fra bredbåndspuljen – der er ca. 60% ved generalforsamlingen, som er interesseret, Henrik Persson vil derfor arbejde på, om vi kan tage del i denne pulje!
Michael Bonde Kristensen opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til eventuelle små arrangementer så vi kan mødes i fællesskab. Desuden vil vi i bestyrelsen arbejde for, at der kommer nogle yngre medlemmer ind i bestyrelsen.
Gert Ibsen forespurgte til vejbanens bredde, primært for så vidt angår Lærkestien bl.a. pga. roserne over for hans ejendom. Bestyrelsen undersøger præcist ifht. Matrikelkort.
Michael takkede Ove for 40 års store arbejde for grundejerforeningen, vi kan være stolte af denne veldrevne og fine forening og overbragte en hilsen fra grundejerforeningen.
Ove takkede for 40 spændende år i front for en god grundejerforening og generelt dejlige og gode medlemmer. Ove opfordrede til, at der er lidt mere engagement fra medlemmerne side til at lave og deltage i nogle impulsive arrangementer på vores fællesareal på stranden.

Generalforsamlingen blev herefter sluttet af med en tår til halsen.

Steen Hindborg Petersen                                    Henrik Persson
Referent                                                                     Dirigent
Tilbage til indhold