Ordensregler - GF-Enghaven

Gå til indhold

Ordensregler

Organisation

I henhold til foreningens vedtægter er følgende ordensreglement gældende indtil nyt udstedes.

1. Af hensyn til brandfaren indskærpes det at udvise den yderste forsigtighed med tobaksrygning og omgang med åben ild.

2. Enhver form for udendørs afbrænding af affald er forbudt.

3. Af hensyn til brandfare har enhver parcelejer pligt til at sørge for, at der ikke ligger brandbart materiale f. eks. grene, kvas m.m. på parcellerne. Ligeledes har enhver parcelejer, af hensyn til omboende, pligt til at holde sin parcel ryddelig. Der må ikke parkeres campingvogne og/eller uindregistrerede motorkøretøjer på grundene. Bestyrelsen kan for kortere perioder meddele en parcelejer dispensation for dette.

4. Brændbart haveaffald, grene, kvas mm. kan henlægges på bålpladsen på fællesarealet,
hvor bestyrelsen foranstalter flisning og bortskaffelse. Alt andet affald skal køres på containerpladsen i Bybjerg.

5. Unødig motorkørsel på foreningen veje er forbudt. I øvrigt må kørsel kun ske med maximalt 20 km. i timen.

6. Parkering på vejene bør undgås.

7. Enhver parcelejer har pligt til at vedligeholde rabatten ud for sin grund og beskære sine træer over vejen i henhold til kommunens retningslinjer. Hvis rabatten ikke vedligeholdes eller hvis træerne ikke beskæres, kan bestyrelsen beslutte at lade dette udføre for parcelejerens regning.

8. Eventuelle husdyr må ikke være til gene for de omboende, hunde skal føres i snor på foreningens område.

9. Støjende haveredskaber må på hverdage kun anvendes fra kl. 08.00 til kl. 20.00, og på søn- og helligdage mellem kl. 08.00 til kl. 12.00.

10. Brug af radio, fjernsyn eller lignende må ikke ske udendørs på en måde, der er til gene for de omboende. Ligeledes henstilles der til, at udendørs belysning ikke virker blændende og ikke er til gene for de omboende og forbipasserende.

11. Der må ikke på parcellerne opføres tilbygninger, plankeværker eller lignende, der ved form, farve eller størrelse er til gene for de omboende eller må anses for skæmmende for området som helhed
. I øvrigt henvises til "Bygningsreglement 2010 om Garager og carporte m.v".

12.
Teltslagning på fællesarealet er forbudt. Bestyrelsen kan kompensere herfor.

13. Bestyrelsen har påtaleret, hvis ovennævnte reglement ikke overholdes.
 
August 2012


Tilbage til indhold